روش استهلال
30 بازدید
محل نشر: ره توشه راهیان نور/1391/فرهنگ تولید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث رویت هلال از جمله مباحثی است که اکثریت مذاهب اسلامی آن را مهمترین نشانه شروع هر ماه قمری می دانند و بر همین اساس نسبت به آن حساس هستند. حدیث " صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته" فقها را بر این داشته تا در موضوع روئیت دقیق شوند. و سفارش اکید بر استهلال برای ماه مبارک رمضان و شوال نموده اند به گونه ای که بعضی فتوا بر وجوب کفایی آن نیز داده اند. بر این اساس در مقاله حاضر به موضوع تقویم قمری، استهلال، معیارها و آراء فقها در مورد شروع ماه قمری و همچنین مبانی روئیت و روشهای رویت هلال و مشخصات و وضعیت هلال ماه های رمضان و شوال بحث خواهیم کرد.
دانلود