استهلال و نظرات فقهی پیرامون آن
37 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ماه همزمان که به دور خورشید در حرکت است، به دور زمین نیز می‌گردد. برای اینکه ماه پس از طی یک دور به گرد زمین وضعیت سابق خود نسبت به خورشید را پیدا کند، به طور متوسط باید 53059/29 روز عرفی (29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه و 78/2 ثانیه) بگذرد. این مدت را یک ماه هلالی می‌گویند. بر اساس محاسبات نجومی امکان ندارد گردش کره ماه، به دور کره زمین کمتر از29 روز باشد. وهمچنین ممکن است چهار ماه متوالی 30 روزه و یا سه ماه متوالی 29 روزه باشد. با توجه به انواع هلال؛ صبحگاهی، شامگاهی و هلال در روز برای رصد از چه با چشم غیر مسلح و چه با چشم مسلح پارامترها وعوامل نجومی متعددی وجود دارد تا بتوان یک رصد مطلوب برگزار نمود. همچنین برای اثبات اول ماه بر امور زیر مترتب است 1- شکل رؤیت ـ با چشم غیر مسلح ـ اعمّ از چشم غیر مسلح 2- دو گروه فتوا برای نقش افق: گروه اول: اشتراک در شب گروه دوم: مناطق هم‌افق و افق‌های نزدیک به هم 3- نقش افق ـ اشتراک در شب (اتحاد آفاق) ـ هم‌افق بودن (اتحاد افق) ـ افق‌های نزدیک به هم
دانلود