سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی 
کارشناس 
 
 
نجومی 
تدریس 
مدارس علمیه و دبیرستانها 
مدرس 
 
 
نجوم پایه و نجوم اسلامی